OZNAM

Kategorie: Nezařazené

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  č. A/2011/05190/HDM a následnej kontroly zo dňa 30.5.2018 boli prijaté závery kontroly:

Materská škola v Hôrkach MUSÍ dodržiavať kapacitu detí navštevujúcich materskú školu. K 1.9.2018 sa mení počet tried v materskej škole zo štyroch na tri triedy, ktoré bude navštevovať spolu 71 detí.

Z tohto dôvodu nebolo možné prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia podali prihlášky do materskej školy.

Podľa školského zákona 245/2008 §3 ods. 2 do materskej školy MUSIA byť prednostne prijaté deti, ktoré:

  • dovŕšili piaty rok veku, ( bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa)

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci, v ktorej sa materská škola nachádza.

Na pobyt do materskej školy sú ďalej uprednostnené tie deti, ktoré už dovŕšili 3 roky a majú trvalý pobyt v obci Hôrky.

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka