CLIL METÓDA

Kategorie: Nezařazené

Od školského roku 2018/2019 začíname na škole realizovať pilotný projekt:

metóda CLIL vo vyučovaní na 1. stupni základnej školy.

 

V čom spočíva táto metóda?

 Jej podstatou je integrovanie vyučovania cudzieho jazyka do vyučovania predmetu. Na rozdiel od hodiny cudzieho jazyka, kde sa žiaci prednostne zameriavajú na dosahovanie jazykových kompetencií, na hodinách CLIL je podstatné získanie vedomostí z predmetu (matematika, prírodoveda, výtvarná výchova…), rozvoj vedomostí a spôsobilostí z cudzieho jazyka je pridanou hodnotou.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.

 

 

Zavedenie CLIL metódy na 1. stupni bude prebiehať formou blokového vyučovania v predmetoch:

1.ročník: MAT, PRV, VV/ 3 hodiny/týždeň

2.ročník: MAT, PRV, VV/ 3 hodiny/týždeň

3.ročník: MAT, PRÍR/VLA, VV, IFV/ 4 hodiny/týždeň

4.ročník: MAT, PRÍR, VLA, VV, IFV/ 5 hodín/týždeň

Znamená to, že žiaci budú mať 1x týždenne tzv. anglický deň. Jeden príklad na ilustráciu:

STREDA, žiaci 3.A majú rozvrh:

VLA – CLIL, MAT – CLIL, VV 2 hodiny – CLIL, ANJ

 

Tešíme sa na tento nový spôsob výučby, ktorý obohatí a posunie vpred nie len žiakov, ale aj našich pedagógov.