Vzdelávanie učiteľov vo Veľkej Británii

Kategorie: Nezařazené

Intenzívna príprava učiteľov na zavedenie metódy podporujúcej rozvoj kritického myslenia a tvorivosti u žiakov CLIL  sa uskutočnila  formou 10 dňového kurzu pre učiteľov  “CLIL – Teachers´ training“  vo Veľkej Británii.  Vzdelávanie bolo financované z programu EU  ERASMUS PLUS   pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport. Grant EU bol poskytnutý  na základe úspešného projektu, vypracovaného vedením školy,  v snahe zabezpečiť  kvalitné vzdelávanie učiteľov v aktivizujúcich metódach výučby. Kurzu  v anglickom meste Scarborough sa zúčastnilo 8 učiteliek Mgr. M. Martáková, Mgr. P. Jančíková, Mgr. G. Černáková, PaedDr. Z. Sekerková, Mgr. J. Dolníková, Mgr. J. Šusteková, Mgr. E. Teichgrabová, PhDr. J. Schubertová ZŠ Hôrky z 1. a 2. stupňa v termíne 4.-17. augusta 2019.  Uplatňovanie poznatkov zo vzdelávania  a získaných nových vyučovacích metód  prinesie skvalitnenie vyučovania, celkový nárast úrovne vyučovania a vedomostnej úrovne žiakov.