Voľby do rady školy – ZŠ a MŠ

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodičia,

rade školy pri Základnej škole s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

Postup ustanovenia rady školy určuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia.

Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden za MŠ a jeden za ZŠ,  jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ, jeden zvolený zástupca rodičov  za MŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Klikni →  Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov