ENGLISH ( CLIL ) WEEK 2021

Kategorie: Nezařazené

V týždni 10.-14. mája sa uskutočnila  celoškolská akcia  ENGLISH ( CLIL ) WEEK 2021, ktorou sme si pripomenuli hlavný cieľ školského vzdelávacieho programu – poskytnutie kvalitného vyučovania  uplatňovaním moderných aktivizujúcich  metód a kvalitné vyučovanie anglického jazyka.

   

Pri vyučovaní vo všetkých triedach bola uplatňovaná  CLIL metóda, tvorivé metódy učenia a  využitie anglického jazyka ako prostriedku komunikácie.

 

Aktivity na hodinách boli zamerané na rozvíjanie kritického myslenia, tvorivosti, komunikácie, kooperácie, zážitkového učenia  a celkový rozvoj osobností žiakov.

 

Žiaci piateho a šiesteho ročníka  absolvovali intenzívny týždenný  program English Week Europe pod vedením skúseného lektora z USA.  Je to vynikajúca príležitosť zlepšiť si svoje jazykové zručnosti  s anglicky hovoriacim učiteľom pomocou aktivít zameraných na rozvoj komunikácie, rozšírenie slovnej zásoby, sebadôvery a to formou  zážitkového učenia.

 

Týmto bohatým a intenzívnym programom sme si pripomenuli našu víziu smerovania školy, vzájomne sme sa inšpirovali v nápadoch, postupoch, metódach, aktivitách a povzbudili sme sa k ďalšej práci na zlepšovaní kvality vzdelávania v budúcom školskom roku.

 

  Foto   ENGLISH ( CLIL ) WEEK 2021