Zápis detí do materskej školy 2023/2024

Kategorie: Nezařazené

Základná škola s materskou školou v Hôrkach oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 02.05.2023 do 26.05.2023

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti – prihlášky zákonného zástupcu,  spravidla od troch do šiestich rokov veku. Prihláška sa nachádza na našej web stránke www.zshorky.sk.

 • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.

 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.

PODMIENKY PRIJATIA:

– prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5. vek života k 31.08.2023, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /v zmysle zákona/,

– ďalšie voľné miesta obsadíme postupne deťmi, ktorých rodičia riadne vyplnili a podali prihlášku do MŠ do naplnenia kapacity materskej školy.

 

PRIJÍMACÍ POSTUP:

 1. vyplnenie prihlášky, ktorú si stiahnete na našej web stránke www.zshorky.sk

 2. podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami

 3. potvrdenie prihlášky všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

 4. vyplnenú prihlášku doručiť mailom, poštou, osobne do ZŠ s MŠ Hôrky najneskôr do 26.05.2023,

 5. prevzatie rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do 23.06.2023 v materskej škole, ktoré odovzdá zástupkyňa pre materskú školu osobne zákonnému zástupcovi, prípadne zašle poštou.

PONÚKAME:

 • predprimárne vzdelávanie v 3 triedach na základe školského vzdelávacieho programu „Každý s každým kamarát“,

 • výchovu k zdravému životnému štýlu,

 • rozvoj nadania a talentu detí v záujmových aktivitách a krúžkoch: hudobno – pohybový, environmentálny, grafomotorický, anglický, dopravný, …

 • pobyt v peknom prostredí, výlety, týždeň detských radostí, akcie poriadané v spolupráci s rodičmi, úzku spoluprácu so základnou školou – spoločné akcie napr. otvorená hodina pre predškolákov, Rodičovský ples, návšteva školskej telocvične, …