OZ Deti slnečnice

 

Kontaktná osoba 

 

PhDr. Martina Ochodničanová   –  štatutár NOZ Deti Slnečnice

 
IČO:  37977571
 
Bankové spojenie: Prima Banka a.s. –  0380717002/5600
 
IBAN: SK72 5600 0000 0003 8071 7002
 
mail: martina.ochodnicanova@gmail.com
tel. 0903 273 884
 
KLIK → Stanovy OZ
 

Postup pri poukázaní 2% z dane OZ Deti Slnečnice:

 

Na základe Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vystaví Vám Vaša účtovníčka) vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (nájdete tu v sekcii).

 

Tlačivá môžete odovzdať na Daňovom úrade do 28.4.2023, alebo doniesť do materskej školy do 24.4.2023, ktorá zabezpečí odovzdanie na DÚ.

 

V prípade problému s vypĺňaním Vyhlásenia sa môžete rovnako obrátiť na štatutára.

 

Tlačivá o 2 % sú dostupné na stiahnutie v nasledujúcom odkaze:

 

KLIK  Vyhlásenie 2022

 

V roku 2021 prijalo OZ 3023,81 €, z toho 2% tvorilo 2823,81 €, ostatné príspevky 200 €.

Výdavky OZ v roku 2021 činili 1871,77 €, z toho 1582,60 € bolo použité z 2% a 289,17 € na poplatky banke a pod.

Konkrétne:

3D tlačiareň 1033,99 

IKT 298,68 

pomôcky pre ŠKD 249,93 

   

V roku 2020 prijalo OZ 2366,64 €, z toho 2% tvorilo 2166,64 €, ostatné príspevky 200 €.

Výdavky OZ v roku 2020 činili 4366,42 €, z toho 4133,82 € bolo použité z 2% a 232,60 € na poplatky banke a pod.

Konkrétne:

orientačný beh, mapy 400,00 

tričká na športovanie 120,00 

IKT Tabuľa, projektor 3116,22 

pomôcky pre ŠKD 497,60 

 

 

V roku 2019 prijalo OZ 4743,27 €, z toho 2% tvorilo 4543,27 €, ostatné príspevky 200 €.

Výdavky OZ v roku 2019 činili 4476,91 €, z toho 4322,13 € bolo použité z 2% a 154,78 € na poplatky banke a pod.

Konkrétne:

stavebnica 37,9 €

projektor 49 €

pomôcky pre ŠKD 492,2 €

výbava na TSV 136,4 €

strelecký krúžok 997,1 €

IKT tabuľa 1697 €

vybavenie PC učebne 284,7 €

materiál na techniku 177,6 €

     

V roku 2018 prijalo OZ 4356, 65€ z toho 2% tvorilo 4116,65€, ostatné príspevky 240€.

Výdavky OZ v roku 2018 činili 7307,40€, z toho 7002,66€ bolo použité z 2% a 304,74€ na poplatky banke a pod.

Konkrétne:

lego stavebnica 463,6

mincovnice 77,8

pomôcky pre ŠKD 499,1

šijacie stroje 216,5

strelecký krúžok 499,9

Počítadlá 237,

vybavenie triedy 220

adventná aktivita 43,03€ ZŠ 4237,6

pomôcky pre MŠ 2764,98

Spolu MŠ 2764,9

 

 

                            ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporili 2% -mi z daní a obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste aj tento rok využili možnosť darovať 2% z daní nášmu občianskemu združeniu.                                        

Správa o hospodárení Deti slnečnice 2017

 

Správa o hospodárení Deti slnečnice 2018

 

Správa o hospodárení Deti slnečnice 2019

 

Správa o hospodárení  Deti slnečnice 2020

 

Správa o hospodárení Deti slnečnice 2021