OZ Deti slnečnice

 

Kontaktná osoba 

 
Mgr. Gabriela Černáková –  štatutár NOZ Deti Slnečnice
 
IČO:  37977571
 
Bankové spojenie: Prima Banka a.s. –  0380717002/5600
 
IBAN: SK72 5600 0000 0003 8071 7002
 
mail: gcernakova@hotmail.com
 
tel. 0911 273 882
   

Postup pri poukázaní 2% z dane OZ Deti Slnečnice:

 

Na základe Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vystaví Vám Vaša účtovníčka) vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (nájdete tu v sekcii).

 

Vyplnené a podpísané tlačivo treba doručiť do 30.apríla 2020 na daňový úrad prípadne do školy štatutárovi OZ.

 

V prípade problému s vypĺňaním Vyhlásenia sa môžete rovnako obrátiť na štatutára.

 

Tlačivá o 2 % sú dostupné na stiahnutie v nasledujúcom odkaze:

 

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby 2019

 

V roku 2018 prijalo OZ 4356,65€, z toho 2% tvorilo 4116,65€, ostatné príspevky 240€.

Výdavky OZ v roku 2018 činili 7307,40€, z toho 7002,66€ bolo použité z 2% a 304,74€ na poplatky banke a pod.

Konkrétne:

lego stavebnica 463,69

mincovnice 77,85

pomôcky pre ŠKD 499,11

šijacie stroje 216,58

strelecký krúžok 499,92

Počítadlá 237,5

vybavenie triedy 2200

adventná aktivita 43,03 Spolu ZŠ 4237,68

pomôcky pre MŠ 2764,98 Spolu MŠ 2764,98

                            ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporili 2% -mi z daní a obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste aj tento rok využili možnosť darovať 2% z daní nášmu občianskemu združeniu.    

Správa o hospodárení Deti slnečnice_2017

 

Sprava o hospodareni Deti slnečnice_2018