Poplatky ŠKD

Pokyny  pre  rodičov   k platbe  mesačného  príspevku    za  ŠKD   v  školskom  

roku  2022/2023  v  zmysle  VZN obce  Hôrky  č.4/2020 /KLIK/

 

  1. identifikácia platby

   –   v súvislosti s  elektronickou evidenciou platieb má každé  dieťa pridelený vlastný variabilný

      symbol 

    –  v prípade jeho neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia   nebude  Vaša platba správne

       priradená, preto venujte tomuto zvýšenú pozornosť. Do poznámky pre prijímateľa uveďte

       meno a priezvisko dieťaťa.

 

  1. výška príspevku :

       – 12 eur  mesačne na dieťa  s  trvalým pobytom v obci Hôrky

       – 12 eur  mesačne na dieťa s  trvalým  pobytom v obci  Ovčiarsko (obec  prispieva  na činnosť ŠKD  

          sumou  6 eur  mesačne na každé dieťa )

       – 12 alebo 18 eur  mesačne na dieťa s  trvalým  pobytom v obci  Bitarová  (o prispievaní  alebo

           neprispievaní  obce  na činnosť ŠKD  bude rozhodovať  Obecné zastupiteľstvo  v septembri 2022)

      – 18 eur  mesačne na dieťa s trvalým pobytom  mimo uvedených obcí

      Pre určenie výšky poplatku na daný mesiac je rozhodujúci stav k prvému  dňu v danom mesiaci , napr. pri

      zmene trvalého pobytu. Všetky zmeny je potrebné nahlásiť vychovávateľke ŠKD.

    

  1. splatnosť príspevku :

        – do 28.dňa  v kalendárnom mesiaci    vopred na nasledujúci mesiac

        – za september a október je termín úhrady do 28.septembra

        – za január a február je termín úhrady do 28.januára

        – v prípade neskorej úhrady riaditeľka ZŠ po predchádzajúcom upozornení  rozhodne o ukončení        

          dochádzky žiaka do ŠKD

 

4.spôsob platby :  

        – len  bezhotovostne na číslo účtu :  SK14  0200  0000  0029  5966  8157

          (prostredníctvom banky alebo poštovej poukážky)

        – variabilný symbol :                         pridelený dieťaťu

        – poznámka:                                       meno a priezvisko dieťaťa

 

  1. v prípade , ak chcete uhradiť platby za viac mesiacov naraz , dodržte prosím nasledovné :

      – poplatok   za   09 – 12 / 2022  môžete  uhradiť  do  28.  09. 2022

      – poplatok   za   01 – 06 / 2023  môžete  uhradiť  po  02. 01. 2023

      – neuhrádzajte  platby  patriace  do  roka  2023 vopred v roku 2022,         

       takéto  platby  Vám  budú   VRÁTENÉ