Poplatky

 Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného:

SK78 0200 0000 0029 5967 8451

 
Trvalé odhlásenie zo stravy je možné iba na základe vyplnenej odhlášky zo stravy, ktorá je k dispozícii v ŠJ, na web stránke školy a v jednotlivých zariadeniach.
Odhlásenie na jednotlivé dni sa uskutočňuje deň vopred do 13:45 hod. Výnimkou je pondelok, kedy je možné odhlásiť dieťa od 6:00-6:30 hod.

príloha č.1-Fin. pásma A od 1.1.2023

  Oznam o zmene cien stravného a režijných nákladov od 1.5.2023   Vzhľadom na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:  
Desiata Obed Olovrant Stravné spolu € Réžia Stravné + réžia spolu € Výška dotácie

DOPLATOK

RODIČA

/ deň

Materská škola (stravníci od 2 do 6 r.)   0,50   1,20   0,40   2,10   0,70   2,80    1,40          1,40
Základná škola (stravníci od 6 do 11 r.)   –   1,70   –   1,70   0,70   2,40   2,10        0,30
Základná škola (stravníci od 11 do 15 r.)   –   1,90   –   1,90   0,70   2,60   2,30            0,30
Dospelí / cudzí stravníci   2,40 Aktuálna výška réžie je daná aktuálnym výpočtom pre daný rok. (aktuálne 1,71)  

 Ak dieťa nie je v škole /MŠ a obed nemá odhlásený,  prípadne neodoberie stravu (nie je odčípnuté v ŠJ) strhne sa mu z konta stravníka plná suma obeda. Preto ste dostali šeky so sumou 30€/40€ .

V prípade choroby dá sa obed prvý deň odobrať do obedára.