Voľné pracovné miesta

 Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky prijme do TPP od 24.8.2020 učiteľa pre primárne vzdelávanie. 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, ovládanie ANJ na úrovni A2. 

Ovládanie Hejného metódy výhodou.

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy prípadne mailom na riaditel.zshorky@gmail.com do 10.4.2020.

 

UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE  /Učiteľka MŠ/

Základná škola s materskou školou Hôrky ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 1. septembra 2020

Požadované vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

Požiadavky: Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, tímová spolupráca, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov: •    žiadosť o prijatie do zamestnania, •    štruktúrovaný životopis, •    doklady o ukončenom vzdelaní, •    súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.        

Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme  uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky.

Žiadosti zasielať do 31.05.2020

 

Kontakt: mail: martina.ochodnicanova@gmail.com    písomne: ZŠ s MŠ Hôrky, Ul. Hlavná 200/15 , 010 04 Žilina- Hôrky tel.číslo: 0903 273 884