Základné dokumenty ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program + prílohy ( učebné osnovy)

Plán práce školy

Hodnotiaca správa 2018_2019

Školský poriadok + revidovanie

Revidovanie Školského poriadku na rok 2019_2020

Organizačná štruktúra podľa kariérových pozícií a počtu zamestnancov

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-nižšie-stredné-vzdelanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-pre-primárne-vzdelávanie-a-nižšie-stredné-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-vývinovými-poruchami-reči-pre-primárne-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-vývinovými-poruchami-učenie-pre-nižšie-stredné-vzdelávanie

Inovovaný-vzdelávací-program-pre-žiakov-s-mentálnym-postihnutím-pre-primárne-vzdelávanie

Školský-vzdelávací-program-pre-žiakov-chorých-a-zdravotne-oslabených-pre-primárne-vzdelávanie

Školský-vzdelávací-program-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-ISCED-1-primárne-vzdelávanie

Školský-vzdelávací-program-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-ISCED-2-nižšie-sekundárne-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-chorých-a-zdravotne-oslabených-pre-nižšie-stredné-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-narušenou-komunikačnou-schopnosťou-pre-nižšie-stredné-vzdelanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-so-všeobecným-intelektovým-nadaním-pre-primárne-vzdelávanie


Interné smernice:

Smernica k podmienkam výučby 2. cudzieho jazyka

Smernica o pravidlách o BOZ

Smernica o škodovej komisii

Smernica o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Komunikačná smernica

O organizovaní školských výletov, exkurzií, zájazdov

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Vykonanie komisionálnej skúšky

Požiarny poriadok školy

Registratúrny poriadok

K prevencii a riešeniu šikanovania žiakov

Proti šíreniu drog v školskom prostredí

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

O priznávaní kreditového príplatku pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zásady vedenia pokladnice

O niektorých podmienkach prevádzky materskej školy

O vypisovaní pedagogickej dokumentácie

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky