Základné dokumenty ZŠ

Školský poriadok platný od 01. 09. 2022

Dodatok č. 1 ku školskému poriadku

Pracovný poriadok 

Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku

Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku 2021/2022

Aktualizačné vzdelávanie na šk. rok 2022/2023

DODATOK Č. 1 K INOVOVANÉMU ŠKOLSKÉMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU, 

Inovovaný školský vzdelávací program + prílohy ( učebné osnovy)

Vyhodnocovacia správa za rok 2020_2021

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-nižšie-stredné-vzdelanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-pre-primárne-vzdelávanie-a-nižšie-stredné-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-vývinovými-poruchami-reči-pre-primárne-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-vývinovými-poruchami-učenie-pre-nižšie-stredné-vzdelávanie

Inovovaný-vzdelávací-program-pre-žiakov-s-mentálnym-postihnutím-pre-primárne-vzdelávanie

Školský-vzdelávací-program-pre-žiakov-chorých-a-zdravotne-oslabených-pre-primárne-vzdelávanie

Školský-vzdelávací-program-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-ISCED-1-primárne-vzdelávanie

Školský-vzdelávací-program-pre-žiakov-s-poruchou-aktivity-a-pozornosti-ISCED-2-nižšie-sekundárne-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-chorých-a-zdravotne-oslabených-pre-nižšie-stredné-vzdelávanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-s-narušenou-komunikačnou-schopnosťou-pre-nižšie-stredné-vzdelanie

Inovovaný-ŠkVP-pre-žiakov-so-všeobecným-intelektovým-nadaním-pre-primárne-vzdelávanie


Interné smernice:

Interná smernica o niektorých podmienkach prevádzky materskej školy a o prijímaní detí do materskej školy

Smernica o finančnom riadení a účtovníctve

Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica o zasadach vedenia pokladnice

Smernica-bozp.docInterná smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ

Smernica k podmienkam výučby 2. cudzieho jazyka

Smernica o pravidlách o BOZP a úraze

Smernica o škodovej komisii

Smernica o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Komunikačná smernica

O organizovaní školských výletov, exkurzií, zájazdov

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Vykonanie komisionálnej skúšky

Požiarny poriadok školy

Registratúrny poriadok

K prevencii a riešeniu šikanovania žiakov

Proti šíreniu drog v školskom prostredí

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

O priznávaní kreditového príplatku pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zásady vedenia pokladnice

O niektorých podmienkach prevádzky materskej školy

O vypisovaní pedagogickej dokumentácie

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Plán profesijného rozvoja školy 2019-2023